Nieuwe burgemeester

 

De heer Han van Midden is benoemd als nieuwe burgemeester van de gemeente Roosendaal. Op 3 oktober wordt hij beëdigd.

De tijdlijn in de zoektocht naar de nieuwe burgemeester van Roosendaal ziet er als volgt uit:

Oktober: Beëdiging nieuwe burgemeester

In een openbare installatievergadering wordt de burgemeester beëdigd. Daarmee is de procedure afgerond. De verwachting is dat de nieuwe burgemeester op 3 oktober wordt beëdigd.


Dit gebeurde er eerder

22 oktober 2018: Verzoek ontslag burgemeester Niederer

26 november 2018: Koninklijk besluit eervol ontslag

Bij Koninklijk Besluit van 26 november 2018 is met ingang van 1 oktober 2019 aan de heer mr. J.M.L. Niederer op zijn verzoek eervol ontslag verleend als burgemeester van Roosendaal.

Om ervoor te zorgen dat er per 1 oktober een opvolger voor burgemeester Niederer is, wordt de volgende procedure gevolgd.

Vertrouwenscommissie

De gemeenteraad stelt een Vertrouwenscommissie in. In deze commissie zitten alle fractievoorzitters. De 1e loco burgemeester is adviseur. De gemeentesecretaris en griffier zijn ondersteuner. Voorzitter van de Vertrouwenscommissie is de plaatsvervangend raadsvoorzitter.

Profielschets

Voor de vacature voor de nieuwe burgemeester wordt als eerste door de Vertrouwenscommissie een profielschets opgesteld. In de profielschets wordt aangegeven wat er van de nieuwe burgemeester wordt verwacht.

3 t/m 13 januari 2019: Inwonersconsultatie

Van 3 t/m 13 januari 2019 is aan inwoners een vragenlijst voorgelegd waarin zij input konden geven voor de profielschets. De resultaten van de inwonersconsultatie zijn betrokken bij de profielschets die door de Vertrouwenscommissie is opgesteld.

14 februari 2019: Vaststellen profielschets

Op 14 februari 2019 is de profielschets (pdf, 1,05 mb) unaniem door de gemeenteraad vastgesteld.

27 februari 2019: Aanbieding profielschets aan Commissaris van de Koning

Aan de Commissaris van de Koning, de heer prof. dr. W.B.H.J. van de Donk, wordt de profielschets overhandigd. Dit is gebeurd tijdens een openbare raadsbijeenkomst op 27 februari 2019.

Maart 2019: Sollicitatietermijn

In maart 2019 wordt de vacature gepubliceerd in de Staatscourant. Kandidaten kunnen de profielschets opvragen bij de Commissaris van de Koning.

April-mei 2019: Selectie van kandidaten

Op 1 april heeft de Provincie Noord-Brabant bekend gemaakt dat op onze vacature voor de nieuwe burgemeester van Roosendaal 11 reacties ontvangen zijn. Van de sollicitanten is er 1 vrouwelijke kandidaat en zijn er 10 mannelijke kandidaten.


7 kandidaten vervulden een functie als (oud-)burgemeester/wethouder of een overige politieke c.q. overheidsfunctie. Daarnaast zijn er 4 kandidaten uit de particuliere sector/vrije beroepen.


In de periode april-mei 2019 worden de sollicitanten voor een gesprek met de Commissaris van de Koning uitgenodigd. De Vertrouwenscommissie maakt uit de brieven een keuze voor sollicitanten die worden uitgenodigd voor een gesprek. Hierover wordt overlegd met de Commissaris van de Koning.


De Vertrouwenscommissie voert gesprekken met de sollicitanten. Uiteindelijk worden twee kandidaten aan de gemeenteraad voorgelegd.

6 juni 2019: Bekendmaking aanbeveling kandidaat

De heer Han van Midden is voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Roosendaal. De gemeenteraad heeft dit op donderdag 6 juni 2019 tijdens een raadsvergadering op voorstel van de vertrouwenscommissie besloten.