Nieuwe Bravis ziekenhuis

 

Het nieuwe Bravis ziekenhuis komt in Roosendaal op locatie Bulkenaar in de bocht van de A58. Vanaf 2025 wordt alle spoedeisende en complexe klinische ziekenhuiszorg op deze nieuwe hoofdlocatie geconcentreerd. Op deze pagina houden we u op de hoogte over alle ontwikkelingen rondom de komst van het nieuwe ziekenhuis.

Verkeerskundig bureau Goudappel Coffeng heeft op verzoek van de gemeente Roosendaal en het Bravis Ziekenhuis onderzoek gedaan naar varianten voor de nieuwe ontsluitingsweg van het gebied De Bulkenaar. Dertien varianten zijn aangedragen door omwonenden voor de nieuwe ontsluitingsweg. Het bureau heeft naar deze varianten een zogenaamde ‘quickscan’ gedaan. Deze scan laat zien dat de varianten op zichzelf staand niet optimaal zijn. Maar wanneer elementen uit die varianten worden gecombineerd levert dit wel drie haalbare hoofdvarianten op. Zie de presentatie en de informatieposters. Zodra de definitieve rapporten beschikbaar zijn, worden die op deze site geplaatst.

pdf Presentatie bewonerssessies 9 januari 2020 (PDF, 2.05 MB)

pdf Posters 3 varianten ontsluiting Tolberg (PDF, 2.91 MB)

Drie hoofdvarianten ontsluitingsweg

Deze drie hoofdvarianten zijn uitgebreider onderzocht en bieden alle drie een goede ontsluiting voor zowel het ziekenhuis als de wijk Tolberg. Daarnaast is er bij deze varianten een alternatieve route bij calamiteiten mogelijk, is er een betere spreiding van het verkeer en bieden de varianten een positieve afwikkeling van het verkeer richting het centrum. Het onderzoek brengt de effecten op het gebied van verkeer, milieu en geluid in beeld.

Reageren op hoofdvarianten

Wilt u reageren? tot donderdag 23 januari 2020 is het mogelijk te reageren op de drie hoofdvarianten via het mailadres ziekenhuis@roosendaal.nl.

Besluit ontsluitingsweg

In de vast te stellen gebiedsvisie wordt een voorkeurstracé opgenomen die vervolgens in het kader van het op te stellen bestemmingsplan en de Milieu Effect Rapportage verder wordt uitgewerkt.. Omwonenden, belanghebbenden en inwoners van Roosendaal zullen geïnformeerd worden wanneer er duidelijkheid is.

 

Voor het te ontwikkelen gebied de Bulkenaar heeft de gemeente een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gemaakt. De notitie vertelt welke milieueffecten onderzocht moeten worden om een juiste Milieu Effect Rapportage te maken. Dit is weer nodig voor het op te stellen bestemmingsplan voor de Bulkenaar.
 

In de notitie NRD is een aantal varianten te vinden van de ontsluitingsweg van het ziekenhuis en de wijk Tolberg. Het zijn varianten die de gemeente heeft bedacht en die in een verkeersstudie worden onderzocht. De gemeente wil benadrukken dat deze notitie dus niets zegt over de (definitieve) ontsluitingsweg. Want inmiddels zijn er meer varianten van de ontsluitingsweg die onder andere door omwonenden zijn ingebracht. Deze varianten zijn niet in de notitie NRD te vinden, maar zijn wel tijdens de inloopavond op woensdag 13 november gepresenteerd. We hebben inmiddels een extern bureau gevraagd deze varianten te toetsen op haalbaarheid om de ontsluiting van het ziekenhuis en de wijk Tolberg te verbeteren.

Nieuwe bijeenkomst in december of januari

Omdat er tijdens de inloopavond veel vragen en ook zorgen waren over de ontsluitingsweg, organiseert de gemeente eind december of begin januari opnieuw een bijeenkomst. We willen graag samen met u alle varianten van de ontsluitingsweg met u doornemen en daarover met u in gesprek gaan. Een uitnodiging hiervoor volgt nog. 

De NRD wordt vanaf 2 december gedurende zes weken ter visie gelegd. Het is mogelijk te reageren op de notitie door aan het College van B&W te weten welke onderzoeken eventueel nog meer moeten worden uitgevoerd.
 

Direct naar de Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
 

Vragen kunnen gesteld worden via het emailadres ziekenhuis@roosendaal.nl.

Na de bekendmaking van de komst van het nieuwe ziekenhuis naar de Bulkenaar, hebben we u uitgenodigd aan te geven waar u kansen of aandachtspunten ziet vanwege de komst van het ziekenhuis naar de Bulkenaar en de verbindingsweg. We hebben daar veel reacties op ontvangen.
 

Deze reacties zijn verzameld in een rapport en een aantal losse posters:

 

Het is voor iedereen mogelijk op de posters te reageren. Dit kan via e-mailadres ziekenhuis@roosendaal.nl tot 27 november 2019.

Meer informatie

Inwoners die op de hoogte willen blijven van de gebiedsontwikkeling de Bulkenaar, kunnen zich aanmelden om digitaal informatie te ontvangen. Dat kan via ziekenhuis@roosendaal.nl.

 

Met de komst van het nieuwe ziekenhuis op de Bulkenaar wordt ook de ontsluiting van Tolberg opgepakt. De benodigde nieuwe aansluiting op de A58 voor het nieuwe ziekenhuis kan dan meteen dienen als nieuwe ontsluiting voor de wijk Tolberg. Aan het eind van de zomer ontvangen we de resultaten van de eerste onderzoeken. Deze resultaten delen we eind september met u.

 

Begin dit jaar ontvingen grondeigenaren in de Bulkenaar en in het gebied van de ontsluitingsweg een brief van ons over de vestiging van de wet voorkeursrecht gemeenten (WVG). Met de vestiging van de Wet voorkeursrecht gemeenten verplicht Roosendaal de eigenaren van percelen in dit gebied om bij verkoop eerst de gemeente in de gelegenheid te stellen om hun bezit aan te kopen. Inmiddels hebben de eerste oriënterende gesprekken met grondeigenaren plaatsgevonden.

 

De komende maanden werken we aan een visie op het gebied de Bulkenaar waarin ook de collectie van wensen wordt meegenomen. De resultaten van het participatietraject vormen input voor  een gebiedsvisie voor de Bulkenaar.

In de visie gaan we in op onderwerpen die bepalend zijn voor de invulling van het gebied zoals bodemopbouw, waterbeheersing, milieu- en geluidsaspecten, historie van het gebied. Deze visie vormt de basis voor het op te stellen bestemmingsplan. De huidige planning is dat het opstellen van het bestemmingsplan start in januari en uiterlijk in maart 2021 door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

 

In 2025 moet het nieuwe ziekenhuis van Bravis gereed zijn. Op de website van Bravis vindt u meer informatie en de meest gestelde vragen over de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Het huidige ziekenhuis in Roosendaal blijft tot 2030 open. Wat er met het huidige ziekenhuis gebeurt, is nog niet bekend.