Informatie voor (sport)verenigingen en culturele organisaties

 

Spelregels voor sport

In het kort de spelregels voor het sporten: 

 • Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Binnensport accommodaties, waaronder sportscholen mogen hun deuren weer openen. Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport. 
 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
 • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen.
 • Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open.
 • Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan. 
 • Op de website van de Rijksoverheid leest u meer informatie over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en de mogelijkheid om te sporten of deel te nemen aan een sportevenement

Sportkantines

Als de situatie rondom het aantal besmettingen in Nederland met het coronavirus het toelaat, zal het kabinet eind juni besluiten dat sportkantines per 1 juli hun deuren weer mogen openen. Daarbij geldt dat sportkantines moeten voldoen aan de maatregelen en protocollen die voor de horeca gelden en dat al het personeel, ook de vrijwilligers, op de hoogte zijn van deze protocollen.

Corona-gerelateerde vragen voor Roosendaal

Voor specifieke (hulp)vragen over sporten in Roosendaal in relatie tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen met Erik-Jan Blook via gezond@roosendaal.nl of door te bellen naar 06 15 36 78 04. Ook als je even wilt sparren of jouw zorgen over de club wilt delen kun je bij hem terecht. Hij inventariseert namens gemeente Roosendaal de gevolgen van de maatregelen voor verenigingen.

Regelingen voor sportorganisaties

Ook de sportorganisaties worden getroffen door de coronacrisis. Daarom wordt landelijk gewerkt aan compensatiemaatregelen. Op dit moment is hierover het volgende bekend:

 1. Noodloket: Sportverenigingen en -stichtingen en bijvoorbeeld fitnessclubs kunnen binnenkort via het noodloket van Economische Zaken een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- euro ontvangen. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Meer informatie over bovenstaande regeling is te verkrijgen via de website van de Rijksoverheid.

Met de heropening van de sport voor de jeugd, stelt het kabinet 110 miljoen euro extra beschikbaar voor sportverenigingen. De verschillende regelingen worden nu zo spoedig mogelijk uitgewerkt. Vereniging Sport en Gemeenten is samen met NOC*NSF door het ministerie van VWS directie sport nauw betrokken bij de inrichting van de regelingen. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkeling daarvan. De regelingen zijn:

 1. Kwijtschelding huurpenningen: De huur zijn sportverenigingen verschuldigd aan de gemeente, het gemeentelijk Sportbedrijf of bijvoorbeeld de zwembadexploitant. Een bedrag van € 90 miljoen zal in de loop van 2020 aan gemeenten uitgekeerd worden ter compensatie van de gederfde huuropbrengsten.
 2. Specifieke Uitkering SPUK: De komende weken wordt door het ministerie van VWS voor dit doel een SPUK ingericht. Net als bij andere regelingen voor gemeenten in combinatie met sport zal dit gebeuren op basis van het indienen van de gemeentelijke begroting en een SISA verantwoording op basis van de jaarrekening.
 3. Regeling amateursportverenigingen met eigen accommodatie: Sportverenigingen die de accommodatie niet huren maar zelf (gedeeltelijk) in bezit hebben, hebben te maken met vaste lasten terwijl hun inkomsten dalen. Veel van deze verenigingen zijn te klein om in aanmerking te komen voor de rijksbrede regelingen. Sportverenigingen met een eigen accommodatie die geconfronteerd worden met een omzetverlies van minimaal 20%, kunnen aanspraak maken op een bijdrage van € 2.500 per vereniging. In totaal is voor deze regeling € 20 miljoen beschikbaar en komen circa 7.500 verenigingen voor deze regeling in aanmerking.
 4. Kortlopend krediet voor amateursportverenigingen: Voor amateursportverenigingen die als gevolg van de coronamaatregelen in liquiditeitsproblemen komen, komt een mogelijkheid om een bancaire lening af te sluiten tegen een lage rente. De Borgstelling MKB-kredieten en de Garantie Ondernemingsfinanciering zijn voor sportverenigingen vaak niet in bereik omdat sportverenigingen in veel gevallen niet aangemerkt worden als onderneming. Om ook sportverenigingen toegang te geven tot kortlopend krediet wordt het borgstellingskapitaal van Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) met € 10 miljoen verhoogd. Daarmee is SWS in staat om sportverenigingen te helpen die als gevolg van de coronamaatregelen kortlopend krediet ter overbrugging nodig hebben.
 5. TASO-Regeling voor amateursportorganisaties: Amateursportorganisaties die schade geleden hebben door de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 kunnen een tegemoetkoming ontvangen. Er is een bedrag van 19,5 miljoen euro beschikbaar. Op 10 juli is de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO-regeling) in de Staatscourant gepubliceerd. Deze eenmalige regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die door de coronamaatregelen ten minste 20% aan omzetverlies hebben geleden en nog geen gebruik hebben gemaakt van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS-regeling).

  De tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten van de aanvrager in de periode 1 maart tot 1 juni van dit jaar en bedraagt: bij € 1.500,- (bij € 501,- t/m € 1.500,- doorlopende lasten) € 2.500,- (bij € 1.501,- t/m € 2.500,- doorlopende lasten) en € 3.500,- (bij € 2.501,- t/m € 3.999,- doorlopende lasten).

  De TASO-regeling is van toepassing op de doorlopende lasten, zijnde geen huurlasten. 

  Meer informatie over de TASO-regeling vindt u op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
   

Indien blijkt dat verenigingen moeite hebben om te voldoen aan de financiële verplichtingen richting de gemeente dan zal de gemeente zich coulant opstellen. Betalingstermijnen worden opgerekt tot eind juni.

Subsidies

Diverse organisaties maken gebruik van gemeentelijke subsidies om activiteiten te organiseren. In sommige gevallen kunnen die activiteiten niet doorgaan of komen ze gedeeltelijk te vervallen. De gemeente zal op korte termijn de subsidiepartners informeren hoe hiermee omgegaan zal worden.

Corona-gerelateerde vragen

Voor specifieke (hulp)vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen met Erik-Jan Blook via gezond@roosendaal.nl of door te bellen naar 06 15 36 78 04. Ook als je even wilt sparren of jouw zorgen over de club wilt delen kun je bij hem terecht. Hij inventariseert namens gemeente Roosendaal de gevolgen van de maatregelen voor verenigingen.

Het museum, de schouwburg, de bibliotheek, het Cultuurhuis en de openluchttheaters in Roosendaal en Nispen, de expositieruimtes en de graffityloods mogen vanaf 1 juni weer voorzichtig open.

Daarvoor gelden wel een aantal voorwaarden.

Subsidies

Cultuursubsidies voor verenigingen en culturele makers worden in Roosendaal verstrekt door Cultuur Verbindt Roosendaal. In sommige gevallen kunnen voorstellingen niet doorgaan of komen activiteiten te vervallen. Organisatoren hebben vaak wel (voorbereidings-) kosten gemaakt. Cultuur Verbindt Roosendaal gaat op dit soort situaties voor activiteitensubsidies en de subsidies van de makersregeling in via hun website.

In de gemeente Roosendaal is er (nog) geen sprake van mogelijkheden voor compensatie van extra kosten ten gevolge van de landelijke maatregelen. Indien blijkt dat verenigingen moeite hebben om te voldoen aan de financiële verplichtingen richting de gemeente dan zal de gemeente zich coulant opstellen. Betalingstermijnen worden opgerekt tot eind juni.

Poppodia en theaters vragen om steun

Doordat evenementen en optredens niet door konden en kunnen gaan dreigen poppodia , evenementenorganisaties en theaters in de financiële problemen te komen. Zoveel mogelijk evenementen worden op een later tijdstip aangeboden of er worden vouchers uitgereikt. Landelijk vragen theaters en poppodia om de maatregelen van de organisaties af te wachten en nu nog even geen geld terug te vragen voor kaartjes.

Consequenties voor ZZP-ers werkzaam in de culturele sector

Veel ZZP-ers en organisaties of verenigingen die werkzaam waren binnen de culturele sector zitten liepen opdrachten misliepen. Nog steeds zijn er minder mogelijkheden om op te treden. Repeteren met groepen is onder voorwaarden gelukkig weer mogelijk. Cultuur Verbindt Roosendaal heeft de meest voorkomende vragen gebundeld op https://www.cultuurverbindtroosendaal.nl/Zij verwijzen ook naar landelijke maatregelen en websites met informatie.

Corona-gerelateerde vragen voor Roosendaal

Voor specifieke (hulp)vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je per mail contact opnemen met Geertje Braspenning van Cultuur Verbindt Roosendaal via info@cultuurverbindtroosendaal.nl. Of met de ambtenaar cultuur van de gemeente, Marion Vriens via gezond@roosendaal.nl of door te bellen naar 140165. Zij inventariseren namens gemeente Roosendaal de gevolgen van de maatregelen voor verenigingen en organisaties.

Uw thuissituatie

Informatie voor ouders met kinderen, over spanningen in huis, geldzorgen,eenzaam voelen, dak- en thuislozen