Hoorzittingen

Als er bezwaarschriften zijn ingediend tegen een besluit van de burgemeester of van het college van burgemeester en wethouders wordt er, vóórdat hierop een beslissing wordt genomen, eerst advies gevraagd aan de commissie voor de bezwaarschriften.

Onafhankelijk

De commissie voor bezwaarschriften is een onafhankelijke commissie die bestaat uit deskundigen die geen enkele binding met de gemeente Roosendaal hebben en ook niet in Roosendaal wonen. Voordat de commissie haar adviezen uitbrengt stelt zij de bezwaarmaker(s) en de vertegenwoordiger(s) van de gemeente in de gelegenheid tijdens een hoorzitting hun standpunten nader toe te lichten. Soms worden ook de derde-belanghebbenden (denk aan bijvoorbeeld aan vergunninghouders) gehoord. De commissie vergadert in principe iedere maand.

Openbaar tenzij

De hoorzittingen zijn openbaar tenzij er privacygevoelige aspecten aanwezig zijn. Dan vindt het horen in beslotenheid plaats.

Agenda

Tien dagen voor de hoorzitting is de agenda gereed. Dan is bekend welke zaken er tijdens die hoorzitting aan de orde komen. Bekijk de vergaderdata en de agenda.

Data hoorzittingen 2019
Maandag 15 april 2019 - agenda
Maandag 13 mei 2019 -  agenda
Maandag 17 juni 2019 - agenda
Maandag 15 juli 2019
Maandag 19 augustus 2019
Maandag 16 september 2019
Maandag 21 oktober 2019
Maandag 18 november 2019 - agenda
Maandag 16 december 2019

Locatie

De hoorzittingen vinden plaats in het Stadskantoor, Stadserf 1, Roosendaal.