Groot Mariadal

Met dit plan wordt aan de binnenstad van Roosendaal een prachtig, duurzaam en voorheen verborgen gebied toegevoegd.

Het klooster Mariadal, het HUIS van Roosendaal en de omliggende scholen sluiten in dit plan veel beter aan op hun omgeving. Het gebied wordt de schakel tussen binnenstad en station, bereikbaar voor de bewoners en bezoekers van de stad.

Bovenaanzicht gebied Groot Mariadal
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
wUrck Architectuur, stedenbouw en landschap

Samenwerking

Wij ontwikkelen samen met BVR Groep, wUrck Architectuur, OMO scholengroep Tongerlo en KPO en Kober. BVR Groep vormt het kloostercomplex met haar prachtige tuin om tot een duurzame woonvorm. OMO scholengroep Tongerlo zorgt voor een nieuw en duurzaam schoolgebouw voor het Norbertuscollege en KPO en Kober ontwikkelen een nieuw kindcentrum. wUrck Architectuur creëert in Groot Mariadal een prettige leefomgeving, met aandacht en ruimte voor mens, dier en natuur.

Op deze pagina

Wij informeren u over het stedenbouwkundig plan en het ontwerpbestemmingsplan Groot Mariadal. 

Contact

Door COVID-19 vinden gesprekken en ontmoetingen zo veel als mogelijk digitaal plaats. Gelukkig gaat dit steeds makkelijker voor iedereen. We begrijpen het ook als dit voor u lastig is. Wij horen graag uw vragen, opmerkingen, suggesties of zorgen. U kunt ons bereiken via grootmariadal@roosendaal.nl of via telefoonnummer 14 0165.

Indien gewenst kunt u een afspraak inplannen, uiteraard met inachtneming van de geldende maatregelen.

Gerben van Dijk
Projectmanager Groot Mariadal

Stedenbouwkundig plan

Het stedenbouwkundig plan laat de nieuwe gebiedsontwikkeling zien voor het gebied rondom het klooster Mariadal en de daarbij behorende kloostertuin. Het nieuwe HUIS van Roosendaal (Stadskantoor), de woningbouwontwikkeling achter en naast het Stadskantoor en de realisatie van een nieuw Kindcentrum Jeroen Bosch maken ook onderdeel uit van het plan.  

Inmiddels hebben we verschillende informatiebijeenkomsten en besprekingen achter de rug. Tijdens en na deze bijeenkomsten hebben wij van omwonenden reacties op het plan ontvangen. Deze reacties hebben wij, waar mogelijk, meegenomen in het plan.

Het stedenbouwkundig plan is in juni 2020 vastgesteld door de gemeenteraad.

Het stedenbouwkundig plan 

Om een beeld te krijgen van het gehele gebied in vogelvlucht is de volgende animatie gemaakt. (maart 2020)

3d animatie

Ook hebben we een video opgenomen waarin Gerben van Dijk (projectmanager gemeente Roosendaal) en Paul Kersten (landschapsarchitect wUrck ), meer vertellen over het plan. U kunt deze video terugkijken via onderstaande link.

presentatie plan groot mariadal

Download het stedenbouwkundig plan Groot Mariadal (PDF, 18.53 MB)

Het bestemmingsplan

Het stedenbouwkundig plan is vertaald in een voorontwerpbestemmingsplan. Dit heeft vorig jaar ter inzage gelegen.  De ontvangen inspraak- en overlegreacties zijn waar mogelijk verwerkt in het ontwerp bestemmingsplan. Ook zijn de inspraakreacties verwerkt in een inspraakrapport. Dit rapport is onderdeel van het bestemmingsplan in de volgende fasen.

Vanaf 12 april 2021 ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. U heeft vanaf dat moment 6 weken de mogelijkheid dit in te zien en eventueel een zienswijze in te dienen. Hoe dit werkt, kunt u lezen onder het kopje “Reactie”.

Het besluitvormingsproces

Het stedenbouwkundig plan voor Groot Mariadal is in juni 2020 vastgesteld door de gemeenteraad.

Wanneer de procedure van zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan is afgerond, wordt het bestemmingsplan ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Als het bestemmingsplan door de gemeenteraad is vastgesteld kunnen door het college vergunningen voor de diverse onderdelen worden verleend en kan het plan worden gerealiseerd.

Bestemmingsplan

Doel van het bestemmingsplan Groot Mariadal is het vastleggen van het ruimtelijk beleid van de gemeente voor dit gebied. In een bestemmingsplan staat wat en waar er mag worden gebouwd en voor welke functies gronden en gebouwen mogen worden gebruikt. De gemeenteraad stelt vervolgens het bestemmingsplan vast.

In de regels wordt beschreven wat er wel of niet is toegestaan bij deze functies. Zo wordt er bijvoorbeeld geregeld hoe hoog er gebouwd mag worden.

De bestemmingsplanprocedure is gestart en zit momenteel in de ontwerpfase. Vanaf 12 april heeft het ontwerpbestemmingsplan 6 weken ter inzage gelegen en had u de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Momenteel worden de zienswijzen verwerkt en werken we verder aan de volgende fase.

Het bestemmingsplan inzien  

U kunt op twee manieren het bestemmingsplan inzien: 

  • Digitaal: Via www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u het volledige ontwerpbestemmingsplan inclusief bijlagen digitaal inzien. U kunt zoeken op plannaam Groot Mariadal.
  • Op papier: Ook kunt u op papier het bestemmingsplan inzien. Een exemplaar daarvan ligt in Klooster Mariadal, de tijdelijke huisvesting van de gemeente. Wilt u van deze mogelijkheid gebruikmaken? Wij verzoeken u nadrukkelijk van tevoren een afspraak te maken voor uw bezoek. Om een afspraak in te plannen kunt u contact opnemen met René Kools via telefoonnummer 14 0165 of per email r.kools@roosendaal.nl.

De bestemmingsplanprocedure 

De bestemmingsplanprocedure bestaat uit verschillende fases. Het bestemmingsplan Groot Mariadal bevindt zich in de ontwerpfase. Meer over dit hele proces en een schematische weergave van dit proces vindt u hieronder. 

Heeft u nog vragen over de bestemmingsplanprocedure of over het bestemmingsplan zelf? Neem dan contact op met René Kools via telefoonnummer 14 0165 of per email r.kools@roosendaal.nl.

Reactie

Reageren op het ontwerpbestemmingsplan 

De termijn van de terinzagelegging is verstreken, u kunt geen zienswijze meer indienen.

Voor andere vragen over het plan Groot-Mariadal kunt u een mail sturen naar grootmariadal@roosendaal.nl