Archeologisch onderzoek plangebied de Hoogt krijgt vervolg

Tijdens archeologisch onderzoek plangebied de Hoogt zijn resten gevonden uit de ijzertijd
11 januari 2018
Eind vorig jaar heeft er in Plangebied de Hoogt archeologisch onderzoek plaatsgevonden door SOB Research in opdracht van de Gemeente Roosendaal. De gemeente heeft inmiddels het definitieve rapport binnen met de resultaten, de conclusies en de aanbevelingen.

Wat is er ontdekt

Tijdens dit onderzoek zijn resten gevonden die wijzen op de aanwezigheid van nederzettingen die al stammen uit de late ijzertijd en de nieuwe tijd. Er zijn onder andere fundaties, greppels en ploegsporen gevonden. Verder is er ook aardewerk, natuursteen en huttenleem gevonden. Deze vondsten kunnen globaal gedateerd worden tussen de 14de en het eerste deel van de 20ste eeuw. Het merendeel van dit materiaal is afkomstig uit ten vroegste de 19de eeuw en zal hier voornamelijk terecht zijn gekomen als gevolg van de eeuwenlange bemesting van de akkers.

Aanbevelingen op basis van het reeds gedane onderzoek

Het onderzoek waarbij de vondsten zijn gedaan, bestond uit het graven van proefsleuven. Op basis van deze resultaten heeft SOB Research de aanbeveling gedaan om een vervolgonderzoek uit te voeren in de vorm van een archeologisch opgraving. In overleg met de Stadsarcheoloog heeft de gemeente besloten in te stemmen met deze aanbeveling.

Wat betekent dit voor het bouwrijp maken

Met deze instemming staan de bouwrijpwerkzaamheden mogelijk onder druk. In overleg is besloten om de werkzaamheden wel te starten op de plekken die niet geïdentificeerd zijn als archeologisch onderzoeks-gebied en in die gebieden waar mogelijk onder toezicht van de archeoloog. 

Informatieverstrekking in de komende periode

Deze ontwikkelingen kunnen mogelijk gevolgen hebben voor de start van de bouw van de nieuwe woningen. De gemeente doet er alles aan om de betrokkenen zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over de opgravingen en hoe dit de bouwwerkzaamheden mogelijk gaat beïnvloeden.