Adviesraad Sociaal Domein

Logo Adviesraad Sociaal domein
Dit is de pagina van de Adviesraad Sociaal Domein. De adviesraad is onafhankelijk en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal. Advies over beleid, regels, plannen en de uitvoering van voorstellen in het sociaal domein.

In de adviesraad heeft ieder lid een eigen aandachtsgebied. Dat wil zeggen: een onderwerp waar hij of zij veel over weet. Deze onderwerpen zijn:

Thema’s Adviesraad sociaal domein

De gemeente Roosendaal zet de komende jaren in op de 6 themalijnen bestaanszekerheid:

 1. Gedachtengoed BuddyLink
 2. Quiet Community Roosendaal
 3. Schuldhulpverlening
 4. Vertrouwensexperiment
 5. Kindgericht armoedebeleid
 6. Armoedemonitor

Deze themalijnen sluiten aan bij de focus van het armoedebeleid op duurzaamheid, verbinding met de Roosendaalse samenleving en meedoen op basis van eigenwaarde. Er wordt daarbij een beroep gedaan op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van inwoners, maar niet voordat er met zorg en ondersteuning is geïnvesteerd in het hervinden van het zelfvertrouwen, veerkracht en zelfregie. De themalijnen worden in samenwerking met de betrokken partners gevolgd, voorbereid, neergezet en/of verankerd.

Eenzaamheid leidt tot ongelukkige en ongezonde inwoners. Vanuit de lokale coalitie tegen eenzaamheid Roosendaal wordt het thema eenzaamheid onder de aandacht gebracht, gehouden en aangepakt. Er wordt primair ingezet op preventie en vroegsignalering. In de aanpak worden vier actielijnen gevolgd: inzicht in de problematiek, lokale coalitie en samenwerking, signaleren en bespreekbaar maken, doorbreken en duurzame aanpak.

Om eenzaamheid te verminderen is het belangrijk dat mensen in staat worden gesteld om mee te kunnen doen. Dit bereiken we door persoonlijke oorzaken weg te nemen, toegankelijkheid en bereikbaarheid van activiteiten en voorzieningen te vergroten, en de sociale verbondenheid in buurt en wijken te vergroten.

De gemeente Roosendaal streeft ernaar dat alle inwoners ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht, geaardheid, opleiding, inkomen of beperking volop kansen hebben om fijn, veilig en gezond te kunnen leven en zich optimaal te kunnen ontwikkelen op zijn of haar manier. Roosendaal wil een gemeente zijn waar iedere inwoner mee kan doen en waar vanuit tolerantie en mededogen plaats is voor diversiteit, waar iedereen erbij hoort en zich geaccepteerd voelt.

Inclusie is geen apart ‘dossier’ of  apart ‘beleidsveld’, maar is opgenomen binnen de verschillende beleidsterreinen; zo borgen we inclusie op een duurzame manier. Dat betekent dat op alle beleidsterreinen ontwikkelingen zijn op het gebied van inclusie.

De gemeente Roosendaal streeft voor alle kinderen gelijke kansen op een goede toekomst na. De eerste levensjaren zijn bepalend voor de kansen van een kind. Hechting en positief ouderschap vormen de basis en zijn om die reden een belangrijk speerpunt in ons lokaal gezondheidsbeleid. We investeren in een stabiele thuisbasis en een gezond en veilig opgroeiklimaat. In Roosendaal werken we aan onderwijs waar alle kinderen hun talenten kunnen ontplooien en vaardigheden kunnen ontwikkelen die nodig zijn om met zelfvertrouwen aan het volwassen leven te beginnen.

Het doel van de Participatiewet is om meer mensen betaald te laten werken en mee te laten doen met de samenleving. Zo helpen overheid en ondernemers mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan te vinden. Voor de Participatiewet geldt: werk gaat voor inkomen. Er wordt ondersteuning geboden om mensen aan het werk te helpen. Lukt dit niet, dan is er inkomensondersteuning in de vorm van een bijstandsuitkering. Het Werkplein Hart van West-Brabant voert de Participatiewet namens de gemeente Roosendaal uit.

In de gemeente Roosendaal streven we een gezond cultureel klimaat na dat, in zijn diversiteit en onderlinge kruisbestuiving, dienstbaar is aan de gehele samenleving.

Dat uit zich in drie subdoelstellingen:

 1. Iedereen kan zijn talenten en creatieve sterktes ontwikkelen (presteren). Denk aan cultuureducatie op school en in de vrije tijd, de bibliotheek, amateurkunst en professionele makers.
 2. Cultuur stimuleert ontmoeting en innovatie in alle domeinen van de stad (verbinden). Denk aan kunst in het sociale domein om mensen met elkaar in contact te brengen, tegen eenzaamheid, om armoede of pesten bespreekbaar te maken of bewustwording van het milieu.
 3. Inwoners kunnen zich laten inspireren door een divers kunst en cultuuraanbod in de gemeente (inspireren). Kennis nemen van erfgoed, bezoek aan een museum of de schouwburg, culturele evenementen, beelden in de buitenruimte, openluchttheaters ed.

We streven ernaar dat alle inwoners van de gemeente Roosendaal voldoende bewegen en een actieve en vitale leefstijl ontwikkelen. Alle inwoners hebben de mogelijkheid om te kunnen sporten en bewegen op een voor hen passende manier. Sport zetten we in het sociaal domein in als middel om elkaar te kunnen ontmoeten, te kunnen ontspannen en te werken aan je gezondheid. Zo investeren we doormiddel van sport in vitale en veerkrachtige inwoners, die zo lang mogelijk op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving.

Sinds 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd en deze is in 2015 grondig herzien. Het doel van de Wmo is dat inwoners met fysieke of psychische beperkingen zolang mogelijk in hun omgeving kunnen blijven functioneren en wonen. Er vallen diverse voorzieningen onder de Wmo zoals: hulp bij het huishouden, begeleiding en hulpmiddelen.

Over de adviesraad

Verbinding met de achterban is essentieel voor de Adviesraad. Om deze verbinding met de Roosendaalse bevolking en instellingen te borgen is het Netwerk van expertise ingesteld. Personen en instellingen die zich hiervoor aanmelden worden op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Adviesraad en betrokken bij adviesaanvragen die aan de orde zijn. Op dit moment hebben zo'n zestig personen en instellingen zich voor het netwerk aangemeld. Om goed te kunnen functioneren moet het netwerk aanzienlijk worden uitgebreid.

Belangstellenden worden dan ook van harte uitgenodigd zich voor het netwerk van expertise aan te melden. Dat kan via info@asdroosendaal.nl.

Men wordt verzocht bij aanmelding aan te geven voor welk domein of welke domeinen men over deskundigheid beschikt dan wel speciaal belangstelling heeft.

De adviesraad vergadert regelmatig.

Het resultaat van het werk door de adviesraad, vindt u in de uitgebrachte adviezen van de adviesraad

Er zijn diverse mogelijkheden om in contact te komen met de adviesraad:

 • Per telefoon op nummer: 14 0165 (zonder netnummer ervoor)
 • U kunt ook mailen naar: info@asdroosendaal.nl
 • Wilt u contact met één van de leden? Dan ziet u de e-mailadressen bij de profielfoto’s onderaan deze pagina

Nieuwsbrieven van de adviesraadhttps://drive.google.com/drive/folders/1kfUPSbdu22cFf-W-68GaQ1ELIf9884LH

Nieuws over de adviesraad kunt u vinden op Facebookpagina van de Adviesraad Sociaal Domein Roosendaal.

 

Samenstelling adviesraad

De adviesraad bestaat uit 9 personen, waarvan één voorzitter. Vanuit de gemeente wordt de adviesraad ondersteund door een ambtelijk secretaris en een secretarieel medewerker.